38. delavnica o telekomunikacijah / 38th Workshop on Telecommunications

SLO – OBLAČNO ZASNOVANA OMREŽJA

Pomen računalništva v oblaku se je v zadnjih letih močno povečal, ne le v svetu informacijskih tehnologij in poslovnih aplikacij, ampak tudi v svetu komunikacij. Spremembe iz obstoječih, klasično zasnovanih omrežij na oblačno zasnovana omrežja prinašajo pred ponudnike storitev in aplikacij številne izzive. Na 38. delavnici smo obravnavali naslednje teme:

 • varnost storitev v oblaku,
 • zasebnost v oblaku,
 • varnost omrežij in informacijskih sistemov na nacionalni ravni (direktiva NIS-2),
 • uporabniku prilagojen uporabniški vmesnik,
 • sklad oblačnih storitev (IaaS, PaaS, SaaS),
 • integrirane oblačne storitve in platforme,
 • mikrostoritve v oblaku,
 • na vsebnikih temelječa infrastruktura oblačno zasnovanih omrežij,
 • oblačne storitve pri telekomunikacijskem operaterju,
 • DevOps kot storitev pri prehodu na oblačno zasnovana omrežja,
 • državni računalniški oblak (DRO),
 • zasebna omrežja 5G na oblačno zasnovani infrastrukturi,
 • radijsko dostopno omrežje (RAN) v oblaku,
 • pomen odprte znanosti.

ENG – CLOUD NATIVE NETWORKS

The importance of cloud computing has increased significantly in recent years, not only in the world of information technology and business applications, but also in the world of communications. Changes from existing, classically designed networks to cloud-based networks bring many challenges to service and application providers. At the 38th workshop, we discussed the following topics:

 • security of cloud services,
 • privacy in the cloud,
 • security of networks and information systems at the national level (NIS-2 directive),
 • user-friendly user interface,
 • stack of cloud services (IaaS, PaaS, SaaS),
 • integrated cloud services and platforms,
 • cloud microservices,
 • container-based infrastructure of cloud-native networks,
 • cloud services of a telecommunications operator,
 • DevOps as a service in the transition to cloud-native networks,
 • state computer cloud (DRO),
 • private 5G networks on cloud-based infrastructure,
 • radio access network (RAN) in the cloud,
 • the importance of open science.