Slovensko društvo za elektronske komunikacije (krajše SIKOM) je nevladno neprofitno združenje, ki si prizadeva za napredek in razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije v Sloveniji.

Aktivnosti društva so tesno povezane z aktualnim dogajanjem v družbi. Organiziramo posvetovanja, okrogle mize, delavnice in srečanja strokovnjakov. S strokovnega vidika kritično analiziramo dogajanja v povezavi z IKT in dajemo konstruktivni prispevek

Prihodnost je svetla. Pa ne samo zaradi bliskovitega razvoja optičnih komunikacij. Trdno smo prepričani, da bo razvoj IKT prinesel človeštvu še veliko dobrega.

BITI ČLAN DRUŠTVA

IZKAZNICA DRUŠTVA

STATUT DRUŠTVA

ORGANI DRUŠTVA IN ZAPISNIKI

PROGRAM DELA

PRIJAVNICA V DRUŠTVOSlovenian Electronic Communications Society (SIKOM) is a non-governmental non-profit association that strives for progress and development of information and communication technologies in Slovenia.

Activities of the society are closely linked to current developments in society. We organize consultations, round tables, workshops and expert meetings. From the professional point of view society critically analyzes developments in relation to ICT and give a constructive contribution.

The future is bright. And not just because of the rapid development of optical communications. We firmly believe that the development of ICT brings humanity progress and prosperity.