Članstvo v društvu je prostovoljno in za člane predstavlja priložnost, da soustvarjajo prihodnost elektronskih komunikacij v Sloveniji.

Vsak član izpolni pristopnico, s katero izrazi željo po včlanitvi in izjavi, da je seznanjen s statutom in da se bo ravnal po njem. Kandidat postane član društva, ko izvršilni odbor društva preveri izpolnjevanje pogojev za članstvo in sklep o sprejemu v društvo sporoči kandidatu.

Član društva plačuje letno članarino (zaposleni 20 €, upokojenci 10 €, študenti in brezposelni 5 €) na račun društva SI56 6100 0001 9478 529, odprt pri Delavski hranilnici.

Člani društva so lahko fizične ali pravne osebe, državljani Slovenije ali tujci.

Pravice članov društva so, da:
a) volijo predstavnike in so voljeni v organe društva,
b) se medsebojno dogovarjajo in usklajujejo stališča glede celotnega dela v okviru društva,
c) sodelujejo v akcijah, ki so zasnovane na osnovi dogovorov društva,
d) so obveščeni o delu organov društva in o delu organov izražajo svoje poglede in predloge za izboljšanje dela,
e) razširjajo in izpopolnjujejo svoje strokovno znanje,
f) sodelujejo s strokovnimi društvi doma in v tujini po pooblastilu društva,
g) dajejo pisne in ustne predloge za možne nove člane društva.

Dolžnosti članov društva so, da:
a) se ravnajo po statutu društva,
b) sodelujejo pri izvajanju nalog in doseganju ciljev društva,
c) izvršujejo sklepe društva in njegovih organov,
d) redno plačujejo članarino.

Člani društva imajo številne ugodnosti, npr. brezplačno udeležbo ali udeležbo s popustom na dogodkih v organizaciji društva, kot so izobraževanja, strokovne ekskurzije in podobno.