Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list: 61/2006, 91/2008 – odl. US – 95/2008, skl. US: 58/2009, 39/2011, 21/2018 – ZNOrg) je X. redni občni zbor dne 13. 11. 2020 sprejel novi

STATUT SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (PDF)

Splošne določbe

1. člen

Slovensko društvo za elektronske komunikacije (v nadaljevanju društvo) je strokovno društvo za elektronske komunikacije ter informacijske in komunikacijske tehnologije na območju Republike Slovenije.

2. člen

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih s tem statutom in v skladu z zakonom.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Društvo je član Elektrotehniške zveze Slovenije. Društvo se lahko včlani tudi v druge zveze društev, skladno z zakonom, o čemer odloča občni zbor društva.

5. člen

Delo društva je javno. Javnost dela društva se zagotavlja z javnostjo zapisnikov o delu organov društva, objavljanjem programov dela in drugimi metodami javne komunikacije s člani in širšo javnostjo. Za javnost dela odgovarja predsednik društva.

Statusni podatki

6. člen

Ime društva: Slovensko društvo za elektronske komunikacije
Sedež društva: Ljubljana
Naslov sedeža društva: Stegne 7, 1000 Ljubljana
Žig društva: Društvo posluje brez žiga

Namen, cilji in naloge

7. člen

Namen in naloge društva so:
a) Delovanje na javnem področju kot strokovna organizacija, namenjena spodbujanju gospodarskega in družbenega razvoja na področju elektronskih komunikacij ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
b) Združevanje visoko motiviranih strokovnjakov s predvidenih področij, ki s strokovnostjo, podjetnostjo in kreativnostjo zagotavljajo aktivno delovanje organizacije pri oblikovanju strokovnih mnenj in sodelovanju pri oblikovanju zakonodaje in standardizacije za informacijsko družbo in družbo znanja.
c) Skrb za osebni razvoj članstva z spodbujanjem članov k intenzivnemu pridobivanju novih znanj, spremljanju svetovnih trendov in stalnemu poklicnemu izobraževanju.
d) Skrb za promocijo in javno priznanje dosežkov posameznikov, slovenskega gospodarstva, raziskovalnih inštitucij in univerz v Sloveniji in v tujini.
e) Sodelovanje s sorodnimi organizacijami v mednarodnem prostoru.
f) Organizacija nacionalnih in mednarodnih strokovnih posvetovanj in delavnic z namenom spodbujanja razvojnih in raziskovalnih okolij k razvoju izdelkov z visoko dodano vrednostjo.
g) Povezovanje in sodelovanje s podjetji, Gospodarsko zbornico, Obrtno zbornico, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami, Svetom za elektronske komunikacije in ostalimi državnimi organi.
h) Spodbujanje sodelovanja med slovenskimi univerzami, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom z namenom prenosa znanja in doseganja sinergijskih učinkov pri razvoju izdelkov in nastopu na svetovnem trgu.
i) Skrb za vsesplošni napredek in rast tehnične kulture, talentov in mladih tehničnih kadrov.
j) Delovanje kot civilno društvo in kot nepolitična in nevladna organizacija.

8. člen

Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
a) kot nepridobitna dejavnost:
— aktiviranje članov za doseganje postavljenih ciljev in koordiniranje dela posameznikov in strokovnih odborov,
— organiziranje in izvajanje znanstvenih in strokovnih predavanj, konferenc, razprav, seminarjev, tečajev in razstav,
— organiziranje stalnih ali občasnih strokovnih odborov za proučevanje in reševanje problemov in nalog, ki se pojavijo v zvezi z delovanjem društva ali izvedbo dejavnosti društva,
— organiziranje dopolnilnega strokovnega izobraževanja za svoje člane,
— sodelovanje z drugimi organizacijami in ustanovami, ki se ukvarjajo s področjem elektronskih komunikacij ter informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij,
— sodelovanje na domačih in tujih kongresih in posvetovanjih s področja elektronskih komunikacij ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
— sodelovanje s sorodnimi organizacijami v mednarodnem prostoru,
— organizacija nacionalnih in mednarodnih strokovnih posvetovanj in delavnic z namenom spodbujanja razvojnih in raziskovalnih okolij k razvoju izdelkov z visoko dodano vrednostjo,
— povezovanje in sodelovanje s podjetji, Gospodarsko zbornico, Obrtno zbornico, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami, Svetom za elektronske komunikacije in ostalimi državnimi organi,
— sodelovanje med slovenskimi univerzami, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom z namenom prenosa znanja in doseganja sinergijskih učinkov pri razvoju izdelkov in nastopu na svetovnem trgu.
b) kot pridobitna dejavnost:
— S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj,
— J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
— J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
— J 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti,
— M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
— M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
— P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljenje.

9. člen

Društvo izvaja pridobitno dejavnost iz točke b) predhodnega člena le toliko, kolikor je ta povezana z nameni in nalogami društva, opravlja pa jih v obsegu, potrebnem za doseganje teh ciljev. Pridobitne dejavnosti se lahko izvajajo le v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo te dejavnosti.

Članstvo

10. člen

Vsak član izpolni pristopno izjavo, s katero izrazi željo po včlanitvi in izjavi, da je seznanjen s statutom in da se bo ravnal po njem. Letna članarina je vezana na koledarsko leto. Ob vključitvi po 30. juniju koledarskega leta je član dolžan plačati polovični znesek letne članarine. Dokaz za članstvo je članska izkaznica.

11. člen

Člani društva lahko postanejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in delujejo na področju elektronskih komunikacij ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sprejmejo statut društva ter se ravnajo po njem. Pravne osebe zastopa v društvu pooblaščena oseba. Društvo deluje interdisciplinarno.

12. člen

Člani so lahko tudi tujci.

13. člen

Na podlagi pristopnih izjav izvršilni odbor društva na prvi seji po prispetju pristopne izjave preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjih členov. Sklep sporoči kandidatu najkasneje v 15. dneh po sprejeti odločitvi.

14. člen

Društvo ima tudi zaslužne in častne člane. Naziv zaslužnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana pa lahko društvo podeli občanu, ki ima velike zasluge na strokovnem področju. Naziv zaslužnega in častnega člana podeli občni zbor na predlog izvršilnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja, lahko pa sodeluje in razpravlja na sejah občnega zbora.

15. člen

Društvo ima lahko tudi pokrovitelje in donatorje. To so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno, strokovno ali kako drugače pomagajo. Naziv pokrovitelja ali donatorja podeli izvršilni odbor. Pokrovitelji in donatorji lahko na sejah občnega zbora sodelujejo in razpravljajo, nimajo pa pravice odločanja.

16. člen

Pravice članov društva so, da:
a) volijo predstavnike in so voljeni v organe društva,
b) se medsebojno dogovarjajo in usklajujejo stališča glede celotnega dela v okviru društva,
c) sodelujejo v akcijah, ki so zasnovane na osnovi dogovorov društva,
d) so obveščeni o delu organov društva in o delu organov izražajo svoje poglede in predloge za izboljšanje dela,
e) razširjajo in izpopolnjujejo svoje strokovno znanje,
f) sodelujejo s strokovnimi društvi doma in v tujini po pooblastilu društva,
g) dajejo pisne in ustne predloge za možne nove člane društva.

17. člen

Dolžnosti članov društva so, da:
a) se ravnajo po statutu društva,
b) sodelujejo pri izvajanju nalog in doseganju ciljev društva,
c) izvršujejo sklepe društva in njegovih organov,
d) redno plačujejo članarino.

Člani društva so odgovorni občnemu zboru za opravljanje sprejetih nalog in funkcij.

18. člen

Članstvo v društvu preneha:
a) s prostovoljnim izstopom,
b) z izključitvijo,
c) s smrtjo člana ali
d) s prenehanjem obstoja društva.
Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršilnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu s 35. členom statuta društva. Razlog za izključitev je lahko tudi zaostanek s plačilom članarine za več kot eno leto.
Član, ki mu preneha članstvo v društvu, je dolžan izpolniti vse medsebojne obveznosti, ki so nastale pred prenehanjem članstva.

19. člen

V drugih organizacijah, zvezah in povsod tam, kjer se obravnavajo problemi s področja elektronskih komunikacij ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij, društvo sodeluje preko svojega delegata. Delegata izmed članov društva potrdi izvršilni odbor društva.

Organi društva

20. člen

Organi društva so:
— občni zbor,
— izvršilni odbor,
— nadzorni odbor,
— disciplinska komisija in
— predsednik društva.

21. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor je lahko reden ali izreden. Občni zbor se lahko izvede tudi preko sredstev komunikacije na daljavo. Takšno srečanja se izvede izjemoma, ko ni mogoče zagotoviti fizične prisotnosti članov na občnem zboru, zaradi zunanjih okoliščin, višje sile, razglašenih izrednih razmer in podobno.

22. člen

Redni občni zbor sklicuje izvršilni odbor enkrat letno. Določi tudi datum in kraj občnega zbora ter predlaga dnevni red. Vabilo se članom posreduje po elektronski poti, na elektronski naslov, ki ga član opredeli. Če je v okviru dnevnega reda predvideno tudi gradivo (k posamični točki dnevnega reda), se le-to priloži vabilu. Sklic mora biti objavljen vsaj 10 dni pred napovedanim datumom, objavi pa se tudi na spletni strani društva. Redni občni zbor razpravlja in odloča o vseh dejavnostih društva. Za izvajalce nalog lahko določi posebne odbore ali komisije.

23. člen

Izredni občni zbor se skliče po sklepu izvršilnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo vsaj 1/3 članov društva. Izvršilni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Datum in kraj zasedanja mora določiti izvršilni odbor vsaj 10 dni pred napovedanim datumom.
Če izvršilni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

24. člen

Za vabilo ter gradivo veljajo določila prejšnjega člena.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica rednih članov. Če občni zbor ni sklepčen, se pričetek občnega zbora preloži za 30 (trideset) minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Sklep se sprejme, če ga potrdi večina prisotnih članov.

25. člen

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne, razen če občni zbor na samem zasedanju ne določi drugače.

26. člen

Občni zbor vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga predlaga izvršilni odbor in z glasovanjem potrdi občni zbor. Če člani ne potrdijo predlaganega delovnega predsedstva, lahko novo delovno predsedstvo predlaga katerikoli član društva. Delovno predsedstvo je potrjeno, če zanj glasuje večina prisotnih. O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in dva overovatelja.

27. člen

Naloge občnega zbora:
a) sprejema in spreminja statut društva in določa sedež za naslednje mandatno obdobje,
b) odloča o članstvu društva v zvezah, odloča o prenehanju tega članstva in dokončno odloča o sklepih izvršilnega odbora v zvezi z navedenim članstvom,
c) sprejema program, stališča in smernice za delo društva,
d) razpravlja o poročilu izvršilnega in nadzornega odbora in sklepa o njuni razrešitvi,
e) pooblašča izvršilni odbor društva, da predstavlja društvo v drugih strokovnih zvezah, katerih član je in sicer tako, da za predstavljanje potrdi delegate izmed članov društva,
f) sprejema zaključni račun za preteklo mandatno obdobje in sprejema proračun dohodkov in odhodkov za naslednje obdobje,
g) voli in razrešuje predsednika društva, ki je istočasno predsednik izvršilnega odbora, in člane izvršilnega odbora,
h) imenuje stalne strokovne odbore in komisije ter predsednike teh teles ali pa zato pooblasti izvršilni odbor,
i) voli in razrešuje disciplinsko komisijo in nadzorni odbor,
j) razglaša častne in zaslužne člane ter podeljuje plakete po sklepu izvršilnega odbora,
k) sklepa o predlogu za častne člane,
l) voli tričlansko disciplinsko komisijo in dokončno odloča o pritožbah proti sklepom disciplinske komisije v zvezi z izključitvijo iz članstva društva,
m) voli tričlanski nadzorni odbor,
n) obravnava proračun dohodkov in izdatkov društva za poslovno leto,
o) odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
p) sklepa o prenehanju delovanja društva.
Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani izvršilnemu odboru najmanj 5 dni pred sklicem občnega zbora.
Sklepi občnega zbora društva so obvezni za vse člane društva.

28. člen

Izvršilni odbor je izvršilni organ društva, ki vodi njegovo delo med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. Izvršilni odbor šteje 7 članov in je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Izvršilni odbor se sestaja najmanj dvakrat letno. Mandatna doba članov izvršilnega odbora je 4 leta.

29. člen

Naloge izvršilnega odbora so:
a) izmed članov izvršilnega odbora na svoji prvi seji izvoli podpredsednika, tajnika in blagajnika,
b) sklicuje redne in izredne občne zbore, pripravlja gradiva in poroča o svojem delu,
c) skrbi za izvedbo programa dela, vodi poslovanje društva ter izvaja naloge in dejavnosti iz 8. in 9. člena,
d) vodi aktivnosti in posle društva med dvema občnima zboroma,
e) gospodari z imovino društva po načelu “dobrega gospodarja” in skrbi za sredstva, ki so potrebna za kritje izdatkov,
društva, če ga je zato pooblastil občni zbor,
f) imenuje predsednike strokovnih odborov, komisij, skupin in usmerja njihovo delo, v kolikor niso ta imenovana že na občnem zboru,
g) organizira razne prireditve, ki prispevajo k strokovnemu in osebnostnemu razvoju svojih članov,
h) izvaja naloge, ki izhajajo iz sklepov zvez, v katere je društvo včlanjeno,
i) sprejema pravilnike in poslovnike za urejanje dela posameznih organov, odborov in komisij,
j) odloča o višini članarine,
k) opravlja ostala dela in naloge skladno s statutom,
l) opravlja druge naloge po pooblastilu občnega zbora, vendar ne nalog, kot so opredeljene v 26. členu tega statuta.

30. člen

Izvršilni odbor posluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik, po njegovem pisnem pooblastilu pa podpredsednik izvršilnega odbora. Izvršilni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. O sejah je voden zapisnik. Sklepi morajo biti posebej navedeni v zapisniku. Sklepi so veljavni, če za sklep glasuje več kot polovica prisotnih članov.
Posamezni člani so na sejah zadolženi za izvedbo določenih nalog in so za svoje delo odgovorni izvršilnemu odboru in občnemu zboru.
Če je seja izvršilnega odbora dopisna, je sklepčna, če se na vabilo pisno odzove vsaj polovica članov izvršilnega odbora. Sklepi morajo biti posebej navedeni v zapisniku, ki se sestavi po končanem roku za odziv članov. Sklepi so veljavni, če za sklep glasuje več kot polovica članov, ki so se odzvali na dopisno sejo.

31. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nadzornega odbora izmed sebe.
Nadzorni odbor nadzira delo izvršilnega odbora. Nadzorni odbor spremlja materialno-finančno poslovanje društva. Nadzorni odbor za svoje delo odgovarja občnemu zboru in mu mora enkrat letno za preteklo leto pisno poročati o svojem delu in ugotovitvah.
Seje nadzornega odbora vodi predsednik. Nadzorni odbor veljavno sprejema sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

32. člen

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Predsednik zastopa in predstavlja društvo v premoženjskih in drugih pravnih poslih z državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta. Predsednik skrbi za izvrševanje stališč in smernic občnega zbora, ki mu je za svoje delo osebno odgovoren.

33. člen

Tajnik neposredno skrbi za tajniške in organizacijske posle, za opravljanje nalog, za izvrševanje sklepov izvršilnega odbora. Voli ga izvršilni odbor društva za dobo 4 let. Odgovoren je izvršilnemu odboru društva.

34. člen

Blagajnik skrbi za finančno in blagajniško poslovanje ter pobiranje članarine. Evidenco o denarnih sredstvih lahko vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Urejanje finančno materialnih zadev lahko društvo zaupa zunanjemu izvajalcu v skladu z veljavno zakonodajo.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik. Namesto odsotnega predsednika je podpisnik podpredsednik ali oseba, ki jo pooblasti predsednik in ki ima overjen podpis pri ustrezni službi za plačilni promet.

35. člen

Disciplinsko komisijo društva predstavljajo predsednik in dva člana, ki jih voli občni zbor društva. Mandat članov disciplinske komisije je 4 leta. Disciplinska komisija rešuje spore in vodi disciplinske postopke na osnovi predlogov posameznih organov ali članov društva zaradi:
— kršitve določb statuta,
— nevestnega izvrševanja sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
— neizvrševanja sklepov organov društva in
— dejanj, ki moralno ali materialno škodujejo ugledu društva.
O reševanju posameznih primerov vodi komisija zapisnik in odloča o zadevi na prvi stopnji.

36. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija, so:
— opomin,
— javni opomin ali
— izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe v roku 15 dni na občni zbor kot drugostopenjski organ. Občni zbor pritožbo obravnava na prvi seji po prispetju pritožbe. Sklepi občnega zbora so dokončni.

Finančno in materialno poslovanje društva

37. člen

Viri dohodkov so:
— članarina,
— darila, volila,
— prispevki pokroviteljev,
— dohodki od opravljanja pridobitne dejavnosti,
— prostovoljni prispevki,
— javna sredstva,
— dohodki iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic ter
— drugi viri.

38. člen

Finančna sredstva se zbirajo na transakcijskem računu v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Izvršilni odbor mora na vsakem rednem občnem zboru predložiti obračun prejemkov in izdatkov.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva ter ostalimi veljavnimi predpisi.
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe.

39. člen

O finančnem in materialnem poslovanju društva morajo biti člani obveščeni enkrat letno z objavo zaključnega poročila za minulo leto. Javnost finančno-materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov društva do vpogleda v ustrezno dokumentacijo.

40. člen

Evidenco o denarnih sredstvih vodi blagajnik. Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli oziroma najame finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik. Namesto odsotnega predsednika je podpisnik podpredsednik ali oseba, ki jo pooblasti predsednik ali predsednik izvršilnega odbora in ki ima overovljen podpis pri ustrezni službi za plačilni promet.

41. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršilnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

Prenehanje delovanja in statutarne zadeve

42. člen

Delovanje društva preneha:
— po volji članov na podlagi sklepa občnega zbora z dvotretjinsko večino članov,
— če število članov pade pod 10,
— s spojitvijo oz. pripojitvijo k drugemu društvu oz.
— po samem zakonu.

V sklepu o prenehanju društva se določi tudi, na koga se, po poravnavi obveznosti, prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja, premoženje društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež. Neporabljena sredstva pridobljena iz proračuna se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra društev.

43. člen

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejmejo z dvotretjinsko večino prisotnih članov na občnem zboru.

44. člen

Statut velja od dne, ko ga sprejme občni zbor društva..

Datum: 13. 11. 2020

Tajnik: Ivica Kranjčević

Predsednica: mag. Vesna Prodnik