STATUT

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur.l. RS 60/95, 49/98 – odločba US in 89/99) je ustanovni
občni zbor dne 05. 05. 2005 ter izredni občni zbor dne 07. 09. 2005 sprejel, redni letni občni zbor pa
na svoji seji dne 26. 09. 2013 spremenil in potrdil naslednji

Statut Slovenskega društva za elektronske komunikacije

Splošne določbe

1. člen

Slovensko društvo za elektronske komunikacije (v nadaljevanju društvo) je strokovno društvo za
elektronske komunikacije ter informacijske in telekomunikacijske tehnologije na območju Republike
Slovenije.

2. člen

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki se
združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih s tem statutom in v skladu z zakonom.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Društvo je član Elektrotehniške zveze Slovenije. Društvo se lahko včlani tudi v druge zveze društev,
skladno z zakonom, o čemer odloča občni zbor društva.

5. člen

Delo društva je javno. Javnost dela društva se zagotavlja z javnostjo zapisnikov o delu organov
društva, objavljanjem programov dela in drugimi metodami javne komunikacije s člani in širšo
javnostjo. Za javnost dela odgovarja predsednik društva.

Statusni podatki

6. člen

Ime društva: Slovensko društvo za elektronske komunikacije
Sedež društva: Stegne 7, 1000 Ljubljana
Žig društva: Žig društva je okrogle oblike polmera 1,5 cm z napisom
» Slovensko društvo za elektronske komunikacije «.

Namen in naloge

7. člen

Namen in naloge društva so:
a) Delovanje na javnem področju kot strokovna organizacija, namenjena prosperiteti
gospodarskega in družbenega razvoja na področju elektronskih komunikacij ter
informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij.

b) Združevanje visoko motiviranih strokovnjakov s predvidenih področij, ki s strokovnostjo,
podjetnostjo in kreativnostjo zagotavljajo aktivno delovanje organizacije pri oblikovanju
strokovnih mnenj in sodelovanju pri oblikovanju zakonodaje in standardizacije za
informacijsko družbo in družbo znanja.

c) Skrb za osebni razvoj članstva z vzpodbujanjem članov k intenzivnemu pridobivanju novih
znanj, spremljanju svetovnih trendov in stalnemu poklicnemu izobraževanju.

d) Skrb za promocijo in javno priznanje dosežkov posameznikov, slovenskega gospodarstva,
raziskovalnih inštitucij in univerz tako v Sloveniji kot v tujini.

e) Sodelovanje s sorodnimi organizacijami v mednarodnem prostoru.

f) Organizacija nacionalnih in mednarodnih strokovnih posvetovanj in delavnic z namenom
vzpodbujanja razvojnih in raziskovalnih okolij k razvoju izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

g) Povezovanje in sodelovanje s podjetji, Gospodarsko zbornico, Obrtno zbornico,
izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami, Svetom za elektronske komunikacije in
ostalimi državnimi organi.

h) Vzpodbujanje sodelovanja med slovenskimi univerzami, raziskovalnimi institucijami in
gospodarstvom z namenom prenosa znanja in doseganja sinergičnih učinkov pri razvoju
izdelkov in nastopu na svetovnem trgu.

i) Skrb za vsesplošni napredek in rast tehnične kulture, talentov in mladih tehničnih kadrov.

j) Delovanje kot civilno društvo in kot nepolitična organizacija.

8. člen

Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

k) za člane društva kot nepridobitna dejavnost:
— aktiviranje članov za doseganje postavljenih ciljev in koordiniranje dela posameznikov in
strokovnih odborov,
— organiziranje in izvajanje znanstvenih in strokovnih predavanj, konferenc, razprav,
seminarjev, tečajev in razstav,
— organiziranje stalnih ali občasnih strokovnih odborov za proučevanje in reševanje
problemov in nalog, ki se pojavijo v zvezi z delovanjem društva ali izvedbo dejavnosti
društva,
— organiziranje dopolnilnega strokovnega izobraževanja za svoje člane,
— sodelovanje z drugimi organizacijami in ustanovami, ki se ukvarjajo s področjem
elektronskih komunikacij ter informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij,
— sodelovanje na domačih in tujih kongresih in posvetovanjih iz področja elektronskih
komunikacij ter informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij.

l) za nečlane društva kot pridobitna dejavnost:
— organiziranje in izvajanje znanstvenih in strokovnih predavanj, posvetovanj, seminarjev,
tečajev in razstav,
— izdajanje strokovnih informacij in poljudno-znanstvenih publikacij v skladu s predpisi.

9. člen

Društvo izvaja pridobitno dejavnost iz točke b) predhodnega člena le toliko, kolikor je ta povezana z
nameni in nalogami društva, opravlja pa jih v obsegu, potrebnem za doseganje teh ciljev. Pridobitne
dejavnosti se lahko izvajajo le v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo te dejavnosti.

Članstvo

10. člen

Vsak član izpolni pristopno izjavo, s katero izrazi željo po včlanitvi in izjavi, da je seznanjen s statutom
in da se bo ravnal po njem. Letna članarina je vezana na koledarsko leto. Ob vključitvi po 30. juniju je
član dolžan plačati polovični znesek letne članarine. Dokaz za članstvo je članska izkaznica.

11. člen

Člani društva lahko postanejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije in delujejo na področju elektronskih komunikacij ter informacijskih in
telekomunikacijskih tehnologij in sprejmejo statut društva ter se ravnajo po njem. Pravne osebe
zastopa v društvu pooblaščena oseba. Društvo deluje interdisciplinarno in povezuje tudi člane drugih
področij.

12. člen

Člani so lahko tudi tujci, če sprejmejo statut društva in so lojalni do Republike Slovenije. O njihovem
članstvu odloča izvršni odbor društva.

13. člen

Na podlagi pristopnih izjav izvršni odbor društva na prvi seji po prispetju pristopne izjave, preveri
izpolnjevanje pogojev iz prejšnjih členov. Sklep sporoči kandidatu najkasneje v 15. dneh po sprejeti
odločitvi.

14. člen

Društvo ima tudi zaslužne in častne člane. Naziv zaslužnega člana lahko dobi član društva, ki ima
posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana pa lahko društvo podeli
občanu, ki ima velike zasluge na strokovnem področju. Naziv zaslužnega in častnega člana podeli
občni zbor na predlog izvršnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva,
nima pravice odločanja, lahko pa sodeluje in razpravlja na sejah občnega zbora.

15. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. To so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu
materialno, moralno, strokovno ali kako drugače pomagajo. Naziv sponzorja ali donatorja podeli
izvršni odbor. Sponzorji in donatorji lahko na sejah občnega zbora sodelujejo in razpravljajo, nimajo
pa pravice odločanja.

16. člen

Pravice članov društva so, da:
a) volijo predstavnike in so izvoljeni v organe društva,
b) se medsebojno dogovarjajo in usklajujejo stališča glede celotnega dela v okviru društva,
c) sodelujejo v akcijah, ki so zasnovane na osnovi dogovorov društva,
d) so obveščeni o delu organov društva in o delu organov izražajo svoje poglede in predloge za
izboljšanje dela,
e) razširjajo in izpopolnjujejo svoje strokovno znanje,
f) sodelujejo s strokovnimi društvi doma in v tujini po pooblastilu društva,
g) dajejo pisne in ustne predloge za možne nove člane društva.

17. člen

Dolžnosti članov društva so, da:
h) se ravnajo po statutu društva,
i) sodelujejo pri izvajanju nalog in doseganju ciljev društva,
j) izvršujejo sklepe društva in njegovih organov,
k) redno plačujejo članarino.
Člani društva so odgovorni občnemu zboru za opravljanje sprejetih nalog in funkcij.

18. člen

Članstvo v društvu preneha:
a) s prostovoljnim izstopom,
b) z izključitvijo,
c) s smrtjo člana ali
d) s prenehanjem obstoja društva.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu s 35.
členom statuta društva. Razlog za izključitev je lahko tudi zaostanek s plačilom članarine za več kot 6
mesecev.
Član, ki mu preneha članstvo v društvu, je dolžan izpolniti vse medsebojne obveznosti, ki so nastale
pred prenehanjem članstva.

19. člen

V drugih organizacijah, zvezah in povsod tam, kjer se obravnavajo problemi s področja elektronskih
komunikacij ter informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, društvo zastopajo delegati. Delegati
se volijo na izvršnem odboru društva med člani društva.

Organi društva

20. člen

Organi društva so:
— občni zbor,
— izvršni odbor,
— nadzorni odbor,
— disciplinska komisija in
— predsednik društva.

21. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor je lahko reden ali
izreden.

22. člen

Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Določi tudi datum in kraj občnega zbora ter
predlaga dnevni red. Sklic mora biti objavljen vsaj 10 dni pred napovedanim datumom. Redni občni
zbor razpravlja in odloča o vseh dejavnostih društva. Za izvajalce nalog lahko določi posebne odbore
ali komisije.

23. člen

Izredni občni zbor se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo
vsaj 1/3 članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema
zahteve za sklic. Datum in kraj zasedanja mora določiti izvršni odbor vsaj 10 dni pred napovedanim
datumom.
Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki
mora predložiti tudi dnevni red. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

24. člen

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica rednih članov. Če občni zbor ni sklepčen, se
pričetek občnega zbora preloži za 30 (trideset) minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če
je prisotnih najmanj 10 članov. Sklep se sprejme, če ga potrdi večina prisotnih članov.

25. člen

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne, razen če občni zbor na samem zasedanju ne določi
drugače.

26. člen

Občni zbor vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga predlaga izvršni odbor in z glasovanjem potrdi
občni zbor. Če člani ne potrdijo predlaganega delovnega predsedstva, lahko novo delovno
predsedstvo predlaga katerikoli član društva. Delovno predsedstvo je potrjeno, če zanj glasuje večina
prisotnih. O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in dva
overovitelja.

27. člen

Naloge občnega zbora:
a) sprejema in spreminja statut društva in določa sedež za naslednje mandatno obdobje,
b) odloča o članstvu društva v zvezah, odloča o prenehanju tega članstva in dokončno odloča o
sklepih izvršnega odbora v zvezi z navedenim članstvom,
c) sprejema program, stališča in smernice za delo društva,
d) razpravlja o poročilu izvršnega in nadzornega odbora in sklepa o njuni razrešitvi,
e) pooblašča izvršni odbor društva, da predstavlja društvo v drugih strokovnih zvezah, katerih
član je in sicer tako, da določi delegate in delegacije iz svojih vrst ali vrst članov društva,
f) sprejema zaključni račun za preteklo mandatno obdobje in sprejema proračun dohodkov in
odhodkov za naslednje obdobje,
g) voli in razrešuje predsednika društva, ki je istočasno predsednik izvršnega odbora, in člane
izvršnega odbora,
h) imenuje stalne strokovne odbore in komisije ter predsednike teh teles ali pa zato pooblasti
izvršni odbor,
i) odloča o vprašanjih, prošnjah in pritožbah, ki presegajo pristojnosti odločanja izvršnega
odbora, rešuje pritožbe zoper sklepe izvršnega odbora,
j) razglaša častne in zaslužne člane ter podeljuje plakete po sklepu izvršnega odbora,
k) sklepa o predlogu za častne člane,
l) voli tričlansko disciplinsko komisijo in dokončno odloča o pritožbah proti sklepom disciplinske
komisije v zvezi z izključitvijo iz članstva društva,
m) voli tričlanski nadzorni odbor,
n) odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
o) sklepa o prenehanju delovanja društva.

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani izvršnemu odboru
najmanj 5 dni pred sklicem občnega zbora.
Sklepi občnega zbora društva so obvezni za vse člane društva.

28. člen

Izvršni odbor je izvršni organ društva, ki vodi njegovo delo med dvema občnima zboroma po
programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. Izvršni odbor šteje 15 članov in je za svoje delo
odgovoren občnemu zboru. Izvršni odbor se sestaja po potrebi najmanj dvakrat letno. Mandatna
doba članov izvršnega odbora je 4 leta.

29. člen

Naloge izvršnega odbora so:
a) na svoji prvi seji izvoli podpredsednika, tajnika in blagajnika,
b) sklicuje redne in izredne občne zbore, pripravlja gradiva in poroča o svojem delu,
c) skrbi za izvedbo programa dela, vodi poslovanje društva ter izvaja naloge in dejavnosti iz 7.,
8. in 9. člena,
d) vodi aktivnosti in posle društva med dvema občnima zboroma,
e) gospodari z imovino društva po načelu “dobrega gospodarja” in skrbi za sredstva, ki so
potrebna za kritje izdatkov,

f) obravnava proračun dohodkov in izdatkov društva za poslovno leto v skladu s pooblastili
občnega zbora, sklepa o nabavi in prodaji imovine društva, če ga je zato pooblastil občni zbor,
g) imenuje predsednike strokovnih odborov, komisij, skupin in usmerja njihovo delo, v kolikor
niso ta imenovana že na občnem zboru,
h) organizira razne prireditve, ki prispevajo k strokovnemu in osebnostnemu razvoju svojih
članov,
i) izvaja naloge, ki izhajajo iz sklepov zvez, v katere je društvo včlanjeno,
j) sprejema pravilnike in poslovnike za urejanje dela posameznih organov, odborov in komisij,
k) odloča o višini članarine,
l) opravlja ostala dela in naloge skladno s statutom,
m) opravlja druge naloge po pooblastilu občnega zbora.

30. člen

Izvršni odbor posluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik, po njegovem pisnem pooblastilu pa
podpredsednik izvršnega odbora. Izvršni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. O
sejah je voden zapisnik. Sklepi morajo biti posebej navedeni v zapisniku. Sklepi so veljavni, če za sklep
glasuje več kot polovica prisotnih članov.
Posamezni člani so na sejah zadolženi za izvedbo določenih nalog in so za svoje delo odgovorni
izvršnemu odboru in občnemu zboru.

31. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Predsednika nadzornega odbora
izvolijo člani nadzornega odbora izmed sebe.
Nadzorni odbor nadzira delo izvršnega odbora. Nadzorni odbor spremlja materialno-finančno
poslovanje društva. Nadzorni odbor za svoje delo odgovarja občnemu zboru in mu mora enkrat letno
za preteklo leto pisno poročati o svojem delu in ugotovitvah.
Seje nadzornega odbora vodi predsednik. Nadzorni odbor veljavno sprejema sklepe, če so prisotni vsi
trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

32. člen

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.
Predsednik zastopa in predstavlja društvo v premoženjskih in drugih pravnih poslih z državnimi in
drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik je odredbodajalec za izvrševanje
finančnega načrta. Predsednik skrbi za izvrševanje stališč in smernic občnega zbora, ki mu je za svoje
delo osebno odgovoren.

33. člen

Tajnik neposredno skrbi za tajniške in organizacijske posle, za opravljanje nalog, za izvrševanje
sklepov izvršnega odbora. Voli ga izvršni odbor društva za dobo 4 let. Odgovoren je izvršnemu
odboru društva.

34. člen

Blagajnik skrbi za finančno in blagajniško poslovanje ter pobiranje članarine. Evidenco o denarnih
sredstvih lahko vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Urejanje finančno materialnih zadev lahko društvo
zaupa zunanjemu izvajalcu v skladu z veljavno zakonodajo.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik. Namesto odsotnega predsednika
je podpisnik podpredsednik ali oseba, ki jo pooblasti predsednik ali izvršni odbor in ki ima overovljen
podpis pri ustrezni službi za plačilni promet.

35. člen

Disciplinsko komisijo društva predstavljajo predsednik in dva člana, ki jih voli občni zbor društva.
Mandat članov disciplinske komisije je 4 leta. Disciplinska komisija rešuje spore in vodi disciplinske
postopke na osnovi predlogov posameznih organov ali članov društva zaradi:
— kršitve določb statuta,
— nevestnega izvrševanja sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
— neizvrševanja sklepov organov društva in
— dejanj, ki moralno ali materialno škodujejo ugledu društva.
O reševanju posameznih primerov vodi komisija zapisnik in odloča o zadevi na prvi stopnji.

36. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče
disciplinska komisija, so:
— opomin,
— javni opomin ali
— izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe v roku 15 dni na občni zbor
kot drugostopenjski organ. Občni zbor pritožbo obravnava na prvi seji po prispetju pritožbe. Sklepi
občnega zbora so dokončni.
Finančno in materialno poslovanje društva

37. člen

Viri dohodkov so:
a) članarina,
b) darila, volila,
c) prispevki sponzorjev,
d) prostovoljni prispevki,
e) javna sredstva,
f) dohodki iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic ter
g) drugi viri.

38. člen

Finančna sredstva se zbirajo na transakcijskem računu v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Izvršni odbor mora na vsakem rednem občnem zboru predložiti obračun prejemkov in izdatkov.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva ter
ostalimi veljavnimi predpisi.

39. člen

O finančnem in materialnem poslovanju društva morajo biti člani obveščeni enkrat letno z objavo
zaključnega poročila za minulo leto. Javnost finančno-materialnega poslovanja je zagotovljena s
pravico članov društva do vpogleda v ustrezno dokumentacijo.

40. člen

Evidenco o denarnih sredstvih vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Za pomoč pri urejanju finančno
materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s
področja delovnega prava.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik. Namesto odsotnega predsednika
je podpisnik podpredsednik ali oseba, ki jo pooblasti predsednik ali izvršni odbor in ki ima overovljen
podpis pri ustrezni službi za plačilni promet.

41. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora. Nepremično
premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.
Prenehanje delovanja in razpolaganje s premoženjem

42. člen

Delovanje društva preneha:
h) po volji članov na podlagi sklepa občnega zbora z dvotretjinsko večino članov,
i) če število članov pade pod 10,
j) s spojitvijo oz. pripojitvijo k drugemu društvu oz.
k) po samem zakonu.

43. člen

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejmejo z dvotretjinsko večino prisotnih članov na
občnem zboru.

44. člen

Statut velja od dne, ko ga sprejme občni zbor društva in ga registrira pristojni organ.

Tajnik: Ana Robnik

Predsednik: Nikolaj Simič