SLOVloga tehnologije 5G v vertikalah in vloga vertikal v omrežju 5G

Prispevki na tej delavnici so poskusili odgovoriti na vprašanja, kot npr. ali bodo omrežja 5G mobilnih operaterjev dejansko lahko izpolnila pričakovanja vertikal, tako glede tehnoloških potreb, kakor tudi glede varnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti, ali so vertikale v Sloveniji že identificirale svoja pričakovanja glede prihodnjih tehnologij, ki bodo omogočile njihovo digitalno transformacijo, ali bodo tehnološke rešitve zagotavljali zgolj ali še vedno mobilni operaterji ali kdo tretji, kakšna partnerstva se bodo ob tem razvila, kakšne bodo potrebe po kibernetski varnosti in kako jo bomo zagotavljali, kako bodo tehnološke rešitve pripomogle k naprednim rešitvam javne varnosti in zaščite in podobno. Ključno vprašanje pa je, ali državne institucije, ki pripravljajo strateške usmeritve in strategije razvoja v državi, razumejo prihodnjo kompleksnost nastajajočega ekosistema. Elektronske komunikacije namreč niso več domena enega sektorja, temveč so vedno bolj vpete v vse sektorje vertikal,od gospodarstva, zdravstva, energetike, transporta do javne varnosti in seveda javne uprave. Tehnološke rešitve vertikal prihodnosti ne bodo uporabljale zgolj enostavne povezljivosti mobilnih omrežij ampak bodo postale kompleksen ekosistem povezljivosti, IoT, oblačnih storitev ter informacijske tehnologije.

ENGThe Role of 5G Technologies in Verticals and the Role of Verticals in 5G Networks

A number of questions that were covered at this workshop tried to answer the following questions: will the 5G networks of mobile operators be indeed able to meet the expectations of verticals regarding technological needs as well as security, reliability and availability, have verticals in Slovenia already identified their expectations regarding future technologies which will enable their digital transformation, will the technological solutions of verticals in the future be provided by mobile operators or by third parties, what kind of partnerships will evolve, what will be the requirements regarding cyber security and how will it be ensured, how will technological solutions contribute to advanced solutions in the area of public safety and protection, etc. The key question was, however, if state institutions, which prepare strategic directions and the development strategy at state level, understand the future complexity of the emerging ecosystem. Electronic communications are no longer the exclusive domain of one sector, but they are increasingly embedded in all sectors from the economy, health, energetics, and transportation to public security and, of course, public administration.