ZA PREDAVATELJE


O delavnici

Delavnica o telekomunikacijah VITEL je dogodek z mednarodnim ugledom in je referenčnega pomena za predavatelje. Organizirana je v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije in pod pokroviteljstvom IEEE Communications Society.

Pomembni roki za predavatelje

– pošiljanje naslova in povzetka predavanja: zaključeno

– obvestilo o uvrstitvi predavanja v program: zaključeno

– pošiljanje prispevka v obliki pdf, ki bo objavljen na e-zborniku:  zaključeno

Splošni pogoji za predavatelje

Predavatelje na dogodku VITEL 2021 k sodelovanju povabi in potrdi programski odbor dogodka. Potrjeni predavatelji so zavezani pripraviti predstavitev v obliki kot jo priporoča organizator. Predstavitev, ki jo bo uporabil predavatelj na dogodku VITEL 2021 (avtorsko delo), bo organizator v nespremenjeni obliki, brez posega v vsebino, posredoval vsem udeležencem na dogodku za njihovo lastno uporabo. E-zbornik s prispevki bo objavljen na spletni strani društva SIKOM in bo zaščiten z geslom, po preteku enega leta od izvedbe dogodka pa bo prosto dostopen. Udeleženci, ki bodo prejeli gradivo, bodo seznanjeni, da lahko gradivo uporabljajo le za lastne namene, ter ga ne smejo razmnoževati ali distribuirati brez izrecnega dovoljenja avtorja. Organizator predstavitve, na kateri je pridobil naštete pravice, ne bo prenesel na tretjo osebo. Za verodostojnost predstavljene vsebine jamči avtor. Potrjeni predavatelji morajo gradivo za predstavitev organizatorju posredovati v taki obliki in vsebini (ppt ali pdf), da ga bo organizator v e-obliki lahko posredoval udeležencem dogodka. Prav tako vas kot predavatelja seznanjamo, da se bodo vsa predavanja snemala, prav tako pa se bo snemal tudi zaključek dogodka – okrogla miza. Posnetki predavanj bodo na voljo udeležencem dogodka še 15 dni po dogodku (dostopa zaščiten z geslom), nato pa bodo shranjeni pri organizatorju, v skladu s predpisi o varni hrambi podatkov.

Izbrani avtorji so dolžni izpolniti PRIJAVNICO. Avtorji so oproščeni plačila kotizacije in lahko brezplačno spremljajo vsa predavanja.

Predloge za pripravo prispevka

Prispevek pripravite v programu Power Point ali podobnem. Končno predavanje nam pošljite v obliki pdf, da ga lahko vključimo v e-zbornik. Predloga je predpisana in vam jo pošljemo ob izbiri vašega prispevka. Zaželeno je, da na kratko predstavite sredino iz katere prihajate (podjetje, raziskovalna institucija, državni organ…), ni pa zaželeno reklamiranje izdelkov ali storitev.